Všeobecné podmínky a ubytovací řád

i

Penzion Gabreta, Borová Lada 88, 384 92 Borová Lada

platné od 1. 4. 2011

Společnost Penzion Gabreta , s.r.o., IČ:, 24789283 se sídlem U Sanopzu 1910/1, 150 00 Praha 5, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 174381, vydává, jako provozovatel, následující

všeobecné provozní podmínky a ubytovací řád

I. Ubytování

A) Začátek ubytování

 1. Check-in (nástup ubytování – předání apartmanu) hostů je možný od 15:00 do 20:00 hod. Po této době je automaticky uvolněna rezervace apartmánu, není – li dohodnuto jinak.
 2. Při předání apartmánu obdrží host kartu s kódovaným přístupem.
 3. Předčasný check-in od 8:00 hod je možný pouze po dohodě s provozovatelem a je zpoplatněn příplatkem 500 Kč.

 

B) Ukončení ubytování

 

 1. Check – out (ukončení ubytování – předání apartmanu) se provádí od 8 – 10 hod. Hosté jsou povinni odevzdat apartmán ve stavu, v jakém ji převzali a předat provozovateli přístupovou kartu.
 2. Pozdější check-out hostů je možný pouze do 17:00 hodin, po předchozí dohodě a je zpoplatněn příplatkem 500 Kč.
 3. Při pozdějším check – outu než v 17:00 hod je účtována další noc v plné ceně.
 4. Při ztrátě nebo znehodnocení karty je host povinen zaplatit provozovateli náhradu ve výši 500,-Kč.
 5. Cena ubytování, je stanovena ceníkem, který je součástí těchto podmínek.

 

C) Pouze na jednu noc ubytování  neposkytujeme. Vyjímku lze dohodnout s provozovatelem s příplatkem 100 Kč na osobu a noc.

II. Platební podmínky

 

 • V případě, že není dohodnuto jinak, jsou hosté povinni uhradit ubytování v předpokládaném a dohodnutém rozsahu předem při příjezdu.
 • V případě sjednání ubytování rezervačním systémem ze stránek provozovatele, je předem účtována záloha ve výši 30 % z celkové ceny ubytování, která je splatná do 7 dnů.
 • V případě prodlení objednavatele s úhradou útraty je tento povinen uhradit provozovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 • Pokud není mezi objednatelem a provozovatelem sjednáno písemně jinak, je povinen objednatel provozovateli zaplatit:

a) Storno poplatky ve výši 10 % z uhrazené zálohy v případě, že provede storno od 29 do 14 dnů včetně před dnem, ve kterém má být poskytování služeb započato.
b) Storno poplatky ve výši 30% z uhrazené zálohy objednaných služeb v případě, že provede storno od 13. do 7. dne včetně před dnem, ve kterém má být poskytování služeb započato.
c) Storno poplatky ve výši 60% z uhrazené zálohy v případě, že provede storno od 6 dnů do 2. dne včetně před dnem, ve kterém má být poskytování služeb započato.
d) Storno poplatky ve výši 100% z uhrazené zálohy při zrušení služeb 1 den předem nebo v den poskytování služeb nebo při nečerpání služby bez předchozího zrušení objednávky.

 

V. Odpovědnost za škody

A) Odpovědnost provozovatele

 • Za klenoty, peníze, jiné cenné předměty a za zaparkované automobily a jiné dopravní prostředky provozovatel neodpovídá.
 • Na ostatní případy odpovědnosti za vznesené věci se použijí ustanovení § 433 – 436 občanského zákoníku.
 • Provozovatel neodpovídá za škody způsobené třetími osobami.
 • Z provozních důvodů si provozovatel vyhrazuje právo výměny pokoje či apartmánu za jiný.

B) Odpovědnost hostů

1. Hosté odpovídají jimi způsobené škody provozovateli v plné výši.

Alena Košinová
Jednatelka společnosti

Návštěvní řád wellness části penzionu

GABRETA

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 

Vstup do wellness penzionu Gabreta Vstup do prostorů wellness , tj. sauny, bazénu, whirpoolu, Kneippova chodníku a přilehlých prostor je pouze na vlastní nebezpečí.

 

 • Vstup do prostorů wellness je povolen pouze v určené provozní době od 8 – 20 h a pouze pro ubytované hosty.
 • Vstupem se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu, je povinen dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců plaveckého areálu, či jiných pověřených zaměstnanců .
 • Dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze za doprovodu osoby starší 18 let, ta je po celou dobu pobytu za dítě zodpovědná.
 • Na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.135/2004 sb. Nemají děti do 1 roku věku přístup do bazénu, děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 • Při vstupu do wellness je ve vlastním zájmu povinen návštěvník nahlásit plavčíkovi zdravotní omezení či nemoc, které by mohly ohrozit jeho bezpečnost a také ostatních návštěvníků.
 • Při návštěvě skupiny dětí a mládeže za tuto plně zodpovídá určený vedoucí starší 18 let, který je povinen se nahlásit v recepci
 • Dětem každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách.
 • Bazén může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím, příp. dalším subjektům.

 

Vyloučení z návštěvy

 • Do wellness části penzionu Gabreta nemají přístup osoby, u nichž hrozí nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské choroby.
 • Dále do areálu nemají přístup nemocné osoby, jejichž pobyt v bazénu je nevhodný nebo nežádoucí, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými sdělnými chorobami a chorobami vzbuzujícími odpor a osoby špinavé a zahmyzené (§ 14 směrnice HE 48/78 pro zřizování a provoz bazénů s recyklací vody MZ ČR – hlavního hygienika ČR).
 • Provozovatel je oprávněn odepřít přístup do areálu rovněž osobám pod zjevným vlivem alkoholu, omamných, psychotropních nebo návykových látek či osobám, o nichž je důvod se domnívat, že jejich návštěva by mohla narušit veřejný pořádek, bezpečnost, ohrozit zdraví vlastní či třetích osob, majetek, čistotu areálu nebo vzbuzovat veřejné pohoršení.
 • Provozovatel je oprávněn odepřít vstup osobám, u nichž je dáno důvodné podezření, že mají u sebe věci, kterými by mohly ohrozit zdraví a život svůj a třetích osob, majetek popřípadě bezpečnost osob např. zbraně, alkohol, drogy, ostré předměty, nebezpečné látky, jedy apod.
 • Z prostoru areálu může být vykázán návštěvník, který hrubě poruší ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků penzionu ohrozí tak majetek, zdraví, veřejný pořádek či jiný obdobný veřejný zájem (ochrana mravnosti). Provozovatel je oprávněn rovněž vykázat návštěvníka, který se použitím alkoholického nápoje nebo jiné látky, uvedl do stavu vzbuzujícího veřejné pohoršení nebo stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek.
 • Provozovatel je oprávněn vykázat z areálu i osobu, u níž dodatečně zjistí skutečnosti pro odepření vstupu podle tohoto článku.
 • V krajním případě, podle povahy přestupku, může zaměstnanec penzionu Gabreta požádat o zakročení příslušné bezpečnostní orgány.
 • Před vstupem do bazénů nebo použitím vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a čistou vodou.Osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou (gumičkou) nebo použít koupací čepici.
 • Návštěvníci, kteří jsou neplavci, nebo kteří plavou nedokonale tuto skutečnost ohlásí na recepci a jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce.
 • Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně uposlechnout pokynů zaměstnanců penzionu Gabretam, kteří jsou osobně odpovědni za jeho provoz, bezpečnost návštěvníků a dodržování tohoto řádu.
 • Provozovatel je oprávněn areál uzavřít a udělit všem návštěvníkům pokyn k jeho neprodlenému vyklizení v případě vážného ohrožení zdraví, veřejného pořádku, bezpečnosti a majetku. Tuto výzvu je každý návštěvník povinen uposlechnout.
 • Každý návštěvník musí mít čisté plavky.
 • Svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.
 • Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou, jež bude vyčíslena zaměstnanci bazénu).
 • Na atrakcích jsou návštěvníci povinni dodržovat pravidla pro jejich používání.
 • Při úrazu, či jiné mimořádné události uvědomí každý návštěvník ihned pracovníka areálu.
 • Základní ošetření provede vyškolený zaměstnanec penzionu Gabreta, v případě nutnosti bude přivolán lékař. Úraz bude zapsán do knihy úrazů .
 • Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Mimo tuto dobu není dovoleno v prostoru areálu prodlévat.
 • S případnými stížnostmi, připomínkami či náměty na zlepšení provozu se návštěvník může kdykoliv obrátit na zaměstnance penzionu.
 • Pobyt v sauně je třeba objednat nejméně 1,5 h předem. V případě většího zájmu je dovoleno střídání hostů v sauně, aby byla plně využita a k dispozici všem hostům, kteří mají  o saunování zájem.

Zakázané činnosti

 

 • V prostoru bazénu je zakázáno křičet, pískat, běhat, dělat zbytečný hluk, vzájemně se potápět, potápět se s výdrží, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat na druhé osoby, skákat do bazénu, bezdůvodně volat o pomoc a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem, nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek v bazénu.
 • V prostoru celého objektu je zakázáno plivat.
 • Přísně je zakázáno močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoli způsobem znečišťovat vodu.
 • V celém objektu je zakázáno kouření.
 • V prostorách bazénu je zakázáno čištění nebo praní prádla.
 • Vstupovat do prostor, jež nejsou určena pro veřejnost.
 • Svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek.
 • Do objektu je zakázáno vodit s sebou psy nebo jiná zvířata.
 • Mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC.
 • Do bazénu je zakázáno s sebou brát a odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Je zakázáno vcházet do částí prostor a místností určených výhradně pro druhé pohlaví.
 • V prostorách wellness je zakázáno jíst potraviny, pít alkoholické nápoje a jiné nápoje vyjma míst k tomu určených.
 • V rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topením a ostatních zařízení.
 • O možnosti a vhodnosti používání vlastních plavecký pomůcek rozhodne dle konkrétní situace pověřený pracovník areálu.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

V případě wellness části penzionu Gabreta se jedná o provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí jako utonutí, uklouznutí na mokrém povrchu, zranění na atrakcích . Proto prosíme všechny návštěvníky, aby v zájmu své vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny a běžné zásady slušného chování. DĚKUJEME

Ve Borových Ladech 1.4.2011
Alena Košinová
Jednatelka společnosti
Penzion Gabreta, s.r.o.